Township 6, Benton County, Arkansas, United States