Township of Hico, Benton County, Arkansas, United States