White Oak Cemetery, Elixir Township, Boone County, Arkansas, United States