Town of Hermitage, Washington Township, Bradley County, Arkansas, United States