Town of Mount Vernon, Mount Vernon Township, Faulkner County, Arkansas, United States