Township of Benton, Fulton County, Arkansas, United States