Town of Blue Mountain, Blue Mountain Township, Logan County, Arkansas, United States