Township of Plumlee, Newton County, Arkansas, United States