Township of Polk, Newton County, Arkansas, United States