Township of Ponca, Newton County, Arkansas, United States