Township of Bethesda, Ouachita County, Arkansas, United States