Township of Bragg, Ouachita County, Arkansas, United States