Township of Jefferson, Ouachita County, Arkansas, United States