Township of Union, Ouachita County, Arkansas, United States