City of Mountain View, Blue Mountain Township, Stone County, Arkansas, United States