Town of Goshen, Goshen Township, Washington County, Arkansas, United States