Township of Prairie, Washington County, Arkansas, United States