El Paso, El Paso Township, White County, Arkansas, United States