City of Newhall, Eldorado Township, Benton County, Iowa, United States