Township of Eden, Benton County, Iowa, United States