Township of Eldorado, Benton County, Iowa, United States