Township of Monroe, Benton County, Iowa, United States