Township of Giard, Clayton County, Iowa, United States