City of Sigourney, Sigourney Township, Keokuk County, Iowa, United States