Township of Irishtown, Clinton County, Illinois, United States