Township of Farmington, Fulton County, Illinois, United States