Township of Eldorado, McDonough County, Illinois, United States