Township of Divernon, Sangamon County, Illinois, United States