Township of Prairie, Kosciusko County, Indiana, United States