Machias, Machias Town, Washington County, Maine, United States