City of Apple Valley, Dakota County, Minnesota, United States