Township of Rosebud, Polk County, Minnesota, United States