Town of Passaic, Mound Township, Bates County, Missouri, United States