Village of Dennis Acres, Shoal Creek Township, Newton County, Missouri, United States