Town of Diamond, Marion Township, Newton County, Missouri, United States