Town of Newtonia, Newtonia Township, Newton County, Missouri, United States