Town of Stark City, Newtonia Township, Newton County, Missouri, United States