Township of Benton, Newton County, Missouri, United States