Township of Newtonia, Newton County, Missouri, United States