Boys Town of Missouri, Saint James Township, Phelps County, Missouri, United States