Township of South Benton, Polk County, Missouri, United States