Bendavis, Morris Township, Texas County, Missouri, United States