Town of Raymondville, Jackson Township, Texas County, Missouri, United States