Lyons Cemetery, Everett Township, Burt County, Nebraska, United States