City of Valentine, Cherry County, Nebraska, United States