Township of Eldorado, Clay County, Nebraska, United States