City of Fremont, Dodge County, Nebraska, United States