Village of Stockham, Hamilton County, Nebraska, United States