Village of Stella, West Muddy Precinct, Richardson County, Nebraska, United States