Bruning Election Precinct, Thayer County, Nebraska, United States